Условия на ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН САЙТ „МАРИН БГ”

Предмет

Чл.1. (1) Настоящото споразумение урежда общите условия за използване на онлайн сайт „МАРИН БГ” в отношенията между „ГРОУ МУУВ” ООД, със седалище и адрес на управление: София 1618, община Витоша, ул. Преки Път 39, ет.2, ап.9, ЕИК 200 507 456 наричано по-долу за краткост „Доставчик”, от една страна, и всяко трето лице – потребител на сайта, наричани по-долу „Потребител”.

(2) С общите условия се определят общите правила за използване на ОНЛАЙН САЙТ „МАРИН БГ”, наричан по-долу „Сайта”, достъпно на уеб адрес www.marin.bg чрез всякакъв тип устройства за достъп до Интернет като персонални компютри, мобилни телефони, независимо дали достъпът се извършва опосредено от компютърни мрежи и независимо от техният брой, както и независимо дали интернет-адресът на Сайтът се зарежда от България или от чужбина.

(3) Настоящите Общи условия се прилагат и когато съдържанието на Сайтът се използва без директен достъп до интернет страницата на списанието, като например работа при изключен интернет със запазено съдържание на отворена страница, в случаи на използване на съдържанието на Сайтът при изключен интернет достъп със запазване в паметта на устройството за достъп до интернет – запазване на интернет страници в HTML и други формати, както и всички други случаи, при които директно или опосредено, се получава информация, качена на страницата на Сайтът.

(4) С влизането си в Сайта, Потребителят се съгласява и приема настоящите Общи условия, като декларира, че разбира изцяло смисъла и съдържанието на настоящите разпоредби.

Достъп

Чл.2. (1) Сайтът има съдържание със свободен достъп.

(2) Съдържанието със свободен достъп е достъпно за всички посетители на ОНЛАЙН САЙТ „МАРИН БГ” влезли в сайта. Те имат право на зареждане, разглеждане и отпечатване на отделни страници или раздели, както и запазване на електронен носител на отделни страници или раздели само за лично ползване. Предоставяне на съдържание със свободен достъп на трети лица е възможно само под формата на предоставянето на електронния адрес на ОНЛАЙН САЙТ „МАРИН БГ”, на който се намира съответното съдържание със свободен достъп. Предоставянето на съдържание със свободен достъп под каквато и да е друга форма е допустимо само след изрично писмено разрешение на Доставчика.

(3) Съдържанието на Сайта, базата данни, както и дизайнът на интернет страницата на Сайта, са предмет на авторско право с всички запазени права, освен когато изрично е посочено друго по отношение но отделна база данни, статия, коментар, анализ или експертно мнение.

(4) Зареждането и отпечатването на отделни страници и/или раздели е позволено, само при условие, че Потребителят не премахва бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността.

(5) Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, предаване (по електронен или друг начин), публичен показ и др. на част или цялото съдържание на ОНЛАЙН САЙТ „МАРИН БГ”, за търговска цел или с цел да се извлече друга облага, както и действия, водещи до този резултат, без разрешение на Доставчика е забранено без изричното му писмено съгласие.

(6) Разпространяването с търговска цел, с цел извличането на каквото и да е облага, действия, водещи до тези резултати, както и всякакви други действия на разпространение по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма на цялата или част от базата данни и/или носители с файлове от базата, на която и да е част от ОНЛАЙН САЙТ „МАРИН БГ”, са позволени само с изричното писмено разрешение на Доставчика.

(7) Без изричното писмено разрешение на Доставчика, не е разрешено използването и/или да предоставянето на трети лица на текстовите или програмни файлове на продуктите, предмет на този договор с цел разработка на софтуер, за издателска и/или друг вид дейност.

(8) Предприемането на каквито и да са други действия, с които се нарушава или да съдейства да се наруши правото на интелектуална собственост на „Гроу Муув” ООД върху Сайта не е разрешено.

Предоставяне на информация и защита на личните данни

Чл. 3 (1) Единствената събирана информация за потребителите на ОНЛАЙН САЙТ „МАРИН БГ”, са техните IP-адрес, използвания браузър, отделните страници, датата и времето на посещението им, както и информация по чл. 5. Тази информация ще служи, за да се наблюдава начина, по който Сайта се използва и за по-нататъшното адаптиране към изискванията на потребителите.

(2) При заявление за електронен бюлетин, Доставчикът има право да изиска от Потребителя на данни за имейл адрес.

(3) Всички посочени лични данни, въведени на уебсайта или изпратени чрез електронна или обикновена поща, са обект на защита по Закона за защита на личните данни и единствената цел на тяхното събиране е да се отговори и удовлетвори молбата на Потребителя.

(4) Всяко друго съобщение или материал, изпратен на сайта (въпроси, коментари, предложения и други подобни), ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост от страна на потребителя, който ги е направил.

(5) Потребителят има право по всяко време до поиска прекратяване на ползването на електронен бюлетин и заличаване на неговия имейл от базата данни на Сайта, с писмено искане отправено до Доставчика, включително и по електронен път.

Чл. 4. (1) Доставчикът полага грижи да поддържа актуално съдържание на ОНЛАЙН САЙТ „МАРИН БГ”.

(2) „Гроу Муув” ООД не носи отговорност за последиците /включително евентуални вреди и пропуснати ползи/, породени или свързани по какъвто и да е начин с достъпа , употребата или невъзможността за употреба на ОНЛАЙН САЙТ „МАРИН БГ” от страна на потребителите.

(3) Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. Доставчикът не носи отговорност за временна невъзможност за достъп до сайта, породена от нерегламентиран достъп от трети лица в системата за поддръжка на сайта, както и за унищожаването на файлове, съдържащи информация, публикувана на сайта, както и унищожаване на системни файлове и други такива, необходими за правилното функциониране на сайта.

(4) „Гроу Муув” ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на Сайта. „Гроу Муув” ООД не носи отговорност за информацията ,включително за нейната достоверност и пълнота/, съдържаща се в уеб-сайтове, към които горепосочения сайт на списанието съдържа препратки.

(5) „Гроу Муув” ООД има право на обезщетение за вредите и пропуснати ползи вследствие на неоснователни или недопустими претенции на трети лица, заявени в следствие на нарушение на Общите условия за ползване на ОНЛАЙН САЙТ „МАРИН БГ” или в резултат на нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

(6) При нарушаване на Общите условия от потребител, Доставчикът има право да прекрати и заличи потребителска регистрация за електронен бюлетин, както и всяка друга потребителска регистрация за ползване на съдържание на ОНЛАЙН САЙТ „МАРИН БГ”. За нарушаване на Общите условия се счита и: 1. Употреба на агресивни, обидни или непристойни думи в коментарите, тъм където такива са разрешени; 2. Многократно изпращане на един и същи коментар (flood); 3. Изпращане на текст със съдържание, което няма връзка със статията, както и изпращане на интернет връзки (линкове), ако нямат връзка със статията (spam); 4. Изпращане на рекламни текстове или рекламни интернет връзки (линкове), текстове и връзки за промоции и томболи, независимо дали имат връзка със статията; 5. Изпращане на вируси или линкове, съдържащи такива, на на други потребители или като коментар под статия, както и програмни кодове и и други програми, способни да унищожат оперативността на сайта или част от него или профилите на отделни потребители; 6. Поведение, по преценка на администраторите на сайта на списанието, което противоречи на добросъвестността и добрите нрави.

Бисквитки

Чл. 5 Доставчикът използва „бисквитки“ на www.marin.bg в съответствие с Декларацията за поверителност на Сайта.

Промени

Чл. 6 „Гроу Муув” ООД има право да извърши промени в настоящите Общи условия за ползване на ОНЛАЙН САЙТ „МАРИН БГ”, винаги, когато намери това за необходимо, като своевременно публикува тези промени в сайта, ведно с подходящо по размер и място съобщение за промяната в Общите условия. Регистрираните потребители получават и своевременно информация за всички направени промени по Общите условия и на посочената от тях електронна поща.

Подсъдност и приложимо право

Чл. 7 Всички спорове, възникнали от настоящите Общи условия се решават доброволно на базата на взаимни отстъпки. При непостигането на споразумение, споровете се отнасят пред компетентния български съд, който ще има изключителна компетентност за решаване на всеки възникнал спор.

Чл. 8 За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.